Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete:

Subjekt: KORUS EU a.s.
Sídlo: Masarykova 1247/164,
Ústí nad Labem-centrum,
400 01 Ústí nad Labem
ID: 27289095
Subjekt: Akciová spoločnosť
Spisová značka: B 1666/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem

aby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadení GDPR spracovávala ako správcu osobné údaje podľa podmienok nižšie.

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie, najmä so zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2004 Zb. av súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

V nasledujúcich riadkoch vám priblížime, akým spôsobom a za akým účelom spracovávame vaše osobné údaje a kto môžu byť ich spracovatelia. Tieto informácie sú dôležité, preto dúfame, že si nájdete čas a starostlivo si všetko prečítate.

Aké údaje ako správcovia spracovávame?

Vyplnenie formulára

 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

Kedy nie je potrebné dávať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Osobné údaje môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu iba na tieto účely:

 • Plnenie zmluvy ktorej predmetom je poskytnutie služby alebo produktu.
 • Plnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Spracovanie v rámci oprávneného záujmu (napr. k priamemu marketingu, zaistenie bezpečnosti a ochrany života).

Za akým účelom osobné údaje spravujeme a ako dlho?

Údaje môžu byť využité na obchodné a marketingové účely, tj na vedenie databázy užívateľov webovej stránky a na ponúkanie tovaru a služieb, a to počas trvania právneho dôvodu pre tento spôsob spracovania a využitia osobných a ďalších údajov. Inými slovami, vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom možnosti využívať naše služby a informovať vás o novinkách. Prečítajte si viac, za akým účelom spravujeme jednotlivé údaje podľa miesta ich vyplnenia.

Vyplnenie formulára – Osobné údaje zadané pri vyplnení formulárového súhlasu spracovávať za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčnej povinnosti, archivácie daňových dokladov a pod.) a na účely ochrany našich právnych nárokov.

Identifikačné a adresné údaje môžeme využiť v súlade s tzv. oprávneným záujmom pre tvorbu interných štatistík. Anonymizované výstupy z týchto štatistík využívame za účelom zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania užívateľov a marketingu.

Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používanie cookies upozornení a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej užívate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies využívame na účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania užívateľov a marketingu.

Všetky poskytnuté osobné údaje za vyššie uvedenými účelmi sú poskytované úplne dobrovoľne a vyjadrením ich súhlasu prebieha pomocou aktívnej interakcie (zaškrtnutia) políčka so súhlasom pre ich spracovanie alebo na základe oprávneného záujmu. Spracovanie údajov za týmto môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu.

Kto všetko má k osobným údajom prístup?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom v zmysle ZOOÚ, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj ďalšie subjekty (ako spracovatelia alebo správcovia):

Spracovatelia:

 • Poskytovateľ softvéru ANT studio s.r.o., ID: 29113229, so sídlom Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapísaná na registrovom súde v Plzni, oddiel C, vložka 25698.

Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov osobných údajov či osoby (napríklad dopravcu alebo ďalšie osoby podieľajúce sa na splnení zmluvy a našich povinností), iba však v rozsahu, ktorý je potrebný, na splnenie zmluvy. Osobné údaje neodovzdávame žiadnej ďalšej osobe. Osobné aj ďalšie získané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie.

Aké sú moje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

 • Požadovať od nás informáciu, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame.
 • Požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov.
 • Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť.
 • Požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov.
 • Požadovať prenesenie údajov.
 • Právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch.

Môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Aktualizácia zásad pre ochranu osobných údajov

Priebežne môžeme Zásady ochrany osobných údajov upravovať alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na tejto stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2022.

Posledná aktualizácia podmienok prebehla 01.01.2022.